Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Pareto Group BV waaronder divorceronline.be | onderhoudsgeldonline.be | paretogroup.be | paretoservices.be | pensionalimentaireonline.be | plusouderconsulenten.be | relatieconsulenten.be | scheidenonline.be | scheidingsconsulenten.be | startpuntscheiden.be | verstandigscheiden.be

Aan het gebruik van de 'websites' van de Pareto Group BV zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de websites, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. De nietigheid van een clausule uit deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de andere clausules niet aan. De gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

Gedragscode

Pareto Group BV is lid van BeCommerce en Unizo en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze verenigingen in acht te nemen. Over deze gedragscodes kan u hier meer lezen gedragscode BeCommerce en gedragscode Unizo

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Pareto Group kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Ongeoorloofd gebruik

  • Als gebruiker verbindt u er zich toe: - zowel onze intellectuele eigendomsrechten als deze van derden te respecteren
  • alle rechten van de mens te respecteren, inzonderheid deze van de privacy
  • in voorkomend geval, zich te onthouden van het doorsturen, posten of uploaden van informatie: (1) met onwettige, schadelijke, beledigende inhoud of strijdig met de openbare orde en de goede zeden, (2) die racistisch, xenofoob, revisionistisch of discriminerend is in de meest ruime zin, (3) die schade kan berokkenen aan deze website, haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of partners
  • geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor eender welk doel
  • geen ongeoorloofde reclame of publiciteit te maken, met inbegrip van boodschappen via spam, kettingbrieven en ongewenste e-mails.

Onderbrekingen

Pareto Group tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Pareto Group niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere website bevatten waarover Pareto Group geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Pareto Group biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze website.

Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Pareto Group met of van deze website of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid

Pareto Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Pareto Group is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de website (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Pareto Group aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Pareto Group verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

In geen geval kan Pareto Group aansprakelijk gesteld worden voor schade tn gevolge van aantasting door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz..

Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Verlenging of opzegging abonnement "Online Onderhoudsbijdrage Simulator"

De gebruiker koopt de gebruiksrechten op de Online Onderhoudsbijdrage Simulator via een abonnementsformule. Na afloop van de gekozen abonnementsperiode wordt er geen automatische verlenging toegepast. De gebruiker dient in geval van verlening een nieuwe bestelling te plaatsen. Het abonnement stopzetten voor afloop van de einddatum van de abonnementstermijn kan via ons contactformulier (zie onderaan). Bij vroegtijdige stopzetting gelden onderstaande voorwaarden mbt. het heroepingsrecht.

Bedenktermijn en heroepingsrecht ‘Online Onderhoudsbijdrage Simulator’

Contracterende partij: Pareto Group BV, Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare, BTW: BE 0886.441.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Tel 0800 99 161.

De bedenktermijn en het herroepingsrecht zijn niet van toepassing op de diensten mbt. de online onderhoudsbijdrage simulator aangekocht onder de vorm van een maandabonnement bij Pareto Group BV. Pareto Group BV kan de aangekochte gebruiksrechten op de simulator niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen. Gezien de gebruiksrechten onmiddellijk toegang verlenen tot de simulator is er na betaling geen annulatiemogelijkheid voorzien.

Bedenktermijn en heroepingsrecht diensten ‘ScheidenOnline’

Contracterende partij: Pareto Group BV, Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare, BTW: BE 0886.441.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Tel 0800 99 161.

Voor de diensten onder ‘ScheidenOnline’: Vanaf de bestelling hebben de ‘Partijen’ een bedenktermijn van veertien dagen. Eventuele betaalde sommen worden zonder kosten terugbetaald mits eenvoudige vraag van ‘Partijen’. Download – klik hier. Deze regeling geldt niet indien, binnen deze termijn, één van de ‘Partijen’ middels uitdrukkelijke voorafgaande instemming opdracht tot uitvoering van de dienst heeft gegeven. Partijen erkennen dat zij hun herroepingsrecht verliezen zodra Paretogroup de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Wij verwijzen hiervoor naar art. VI.53, 1° van het WER. Elke partner kan te allen tijde met onmiddellijke ingang een einde maken aan de overeenkomst mits kennisgeving via email of aangetekend schrijven aan ‘paretogroup’ en de andere partner. In geval van annulatie na de bedenktermijn voorziet ‘paretogroup’ maximaal een pro rata terugbetaling gebaseerd op het verschil tussen de reeds gepresteerde diensten en de nog uit te voeren diensten. In de praktijk wordt uw dossier na ontvangst van uw verzoek met uitdrukkelijke toestemming onmiddelijk in zijn totaliteit verwerkt door onze diensten. Dit betekent dat er in de meeste gevallen geen gedeeltelijke noch volledige terugbetaling meer mogelijk is in geval van annulatie na de start van de door u uitdrukkelijk gevraagde uitvoering van de diensten.

100% Tevredenheidsgarantie voor de online diensten aangeboden via www.scheidenonline.be of via www.paretogroup.be

Contracterende partij: Pareto Group BV, Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare, BTW: BE 0886.441.626, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Tel 0800 99 161.

Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons team bestaat uit ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring. Jaarlijks nemen wij met regelmaat deel aan diverse sectoropleidingen en vormingsdagen in het kader van de verplichte permanente vorming (verplicht voor Erkend Bemiddelaars door de Federale Bemiddelingscommissie – FOD Justitie). Hierin komen zowel sociale, juridische en notariële kennisdomeinen aan bod. In de uitvoering van onze dienstverlening laten wij ons waar nodig bijstaan door advocaten, juristen en notarissen uit het netwerk van de Pareto Group BV. Ervaart u ondanks onze kwaliteitsvoorzorgen toch een probleem met onze dienstverlening, gelieve dan contact op te nemen met ons.

Wij beantwoorden uw vraag binnen de 48u (ma–vr). Ons streefdoel is 100% klantentevredenheid. Bent u na onze afhandeling van uw bemerking of klacht nog steeds niet tevreden dan hanteren wij een 30-dagen 100% tevredenheidsgarantie. Dit wil zeggen dat wanneer wij uw bemerking of klacht binnen de 30 dagen na uw aankoop hebben ontvangen en deze binnen een redelijke termijn niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, wij u het door u betaalde aankoopbedrag voor onze online diensten 100% terugbetalen.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de prijs die u online betaalt voor het gebruik en het downloaden van de hierboven vermelde ‘voorbereidingsdossiers’ via www.scheidenonline.be of www.paretogroup.be. Bedragen betaald aan derden waaronder advocaten, notarissen en andere dienstverleners in het kader van een scheidingsdossier of andere verwante diensten komen nooit in aanmerking voor terugbetaling via tussenkomst van Pareto Group BV.

Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn louter indicatief. De prijs is slechts definitief wanneer de voorwaarden voor de dienstverlening en de prijs door beide partijen in een (online) verkoopsovereenkomst worden aanvaard.

Privacy en AVG (GDPR)

Pareto Group BV bevestigt de persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen de partijen, te verwerken zoals voorgeschreven door de AVG/GDPR Verordening. Mbt de privacy van de door de klant beschikbaar gestelde gegevens, verwijzen we naar het privacybeleid op onze website - Klik hier.

Vragen & contact

Voor vragen mbt deze gebruiksvoorwaarden, ons cookie & privacybeleid, klachten mbt de dienstverlening en andere informatie kan u terecht bij Pareto Group BV, Hoekskensweg 16a, 9290 Berlare, België, BTW: BE 0886.441.626, Tel +32 0800 99 161 - contactformulier - Klik hier.

Tel ma-vrij van 09u00-17u00: +32 0800 99 161 - Indien voicemail, gelieve een boodschap in te spreken. Wij nemen binnen de 24u contact.

Geschillen

In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde te België bevoegd.

Laatste update

1 januari 2020